serwis komputerowy, naprawa latopów, naprawa komputerów, września, słupca
Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne.
1. Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) (nazywanym dalej RODO) jest Progress Comp - Marcin Kudełka, z siedzibą 62-400 Słupca, ul. Reja 22, tel: +48 508-745-775, e-mail: biuro@progresscomp.pl
2. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej Polityki Prywatności jest osoba fizyczna korzystająca ze stron internetowych WWW Administratora, lub kontaktująca się z Administratorem drogą elektroniczną albo telefoniczną.
3. Kontakt z w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: biuro@progresscomp.pl

II. Cel przetwarzania danych przez Administratora.
1. Użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych Administratorowi w celu obsługi rekrutacji, zapytania lub zamówienia.
2. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas kontaktu jest dobrowolne, a podane dane będą używane (gdy ma to zastosowanie) wyłącznie w celach:
a. Udzielenia odpowiedzi,
b. Przedstawienia oferty Administratora,
3. Wyrażenie zgody poprzez podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, lecz w niektórych przypadkach ich nie podanie może uniemożliwić wybrany cel powierzenia danych osobowych.

III. Podstawa prawna przetwarzania danych przez Administratora.
1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla celów podanych w II.2.a i II.2.b stanowi zgoda Użytkownika (art 6. 1. a) RODO), i / lub art 6. 1. b) RODO w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci zawarcia umowy.
2. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w II.2.c jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawę prawną stanowią Motyw 49 RODO oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
3. Przesłanką przetwarzania danych osobowych dla celu podanego w II.2.d jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art 6. 1. f) RODO), a podstawą prawną jest Art 8 punkt 1 d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej).
4. Dane osobowe dla celu podanego w II.2.e są przetwarzane ze względu na chęć zawarcia umowy (art 6. 1. b) RODO), a podstawą prawną zbieranych danych jest Art 221 § 1. Kodeksu Pracy

IV. Zakres przetwarzania danych przez Administratora.
1. Dla celów wskazanych w II.2.a i II.2.b, w zakresie jaki Użytkownik dobrowolnie poda, Administrator może przetwarzać:
a. imię i nazwisko (osoba kontaktowa)
b. numer telefonu kontaktowego
c. adres e-mail do kontaktu
d. adres domeny Internetowej (i ew. inne związane z nią dane podane przez Użytkownika)

V. Prawa Użytkownika, którego dane są przetwarzane.
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania danych osobowych,
c. usunięcia danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
e. przenoszenia danych osobowych
f. wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
g. cofnięcie wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzania danych osobowych
2. Aby skorzystać ze swoich uprawnień, Użytkownik powinien wysłać e-mail na adres podany w I.3, lub list na adres siedziby podany w I.1. lub skontaktować się telefonicznie na numer podany w I.1.
3. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
1. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym przygotowania spersonalizowanej oferty handlowej oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie ciążących na nim obowiązków.
2. W każdym momencie Użytkownik mogą złożyć wniosek o usunięcie jego danych osobowych. W takim przypadku zostaną one usunięte niezwłocznie, ale może to się wiązać z przerwaniem obsługi złożonego zapytania.

VII. Informacje przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.
1. Aby zapewnić poprawne działanie serwisu WWW, a w szczególności dostosować zawartość do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie z serwisu Administrator może korzystać z możliwości urządzenia końcowego do przetwarzania i przechowywania oraz może gromadzić informacje z urządzenia końcowego Użytkownika.
2. Dane opisane w podpunkcie VIII.1 będą używane przez Administratora wyłącznie w celach wymienionych w punkcie II.
3. Użytkownik może sam zadecydować jakie dane zostaną przesłane do Administratora zmieniając ustawienia swojej przeglądarki (np. blokując zapisywanie plików Cookie).
4. Strona korzysta ze skryptów analizujących ruch sieciowy (Google Analytics) dostarczanych przez firmę Google Inc z siedzibą w USA. Skrypty te mogą zapisywać na jego urządzeniu końcowym dane (np.: pliki Cookie). Użytkownik może nie wyrazić zgody na to blokując ciastka i inne dane z witryn zewnętrznych podmiotów w swojej przeglądarce.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.
6. Instrukcje jak zmienić ustawienia opisane w podpunktach 3-5 można znaleźć w ustawieniach przeglądarki, jej instrukcji obsługi lub na stronie WWW producenta.

VIII. Informacje dodatkowe.
1. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, na podstawie którego Administrator przestanie przetwarzać dane we wskazanym zakresie / celu. Aby zgłosić sprzeciw należy wysłać wiadomość w sposób opisany w punkcie VI.2
2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi na Administratora do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych